Переддипломна практика

Процес підготовки кваліфікованих спеціалістів із кожним роком істотно підвищує рівень вимог до майбутніх фахівців, змінюються зміст і структура завдань, які здобувач освіти має вирішувати самостійно. Переддипломна практика для студентів спеціальності 181 "Харчові технології " є невіддільною складовою освітньо-професійної підготовки фахівців із спеціальності "Харчові технології", основним завданням якої є закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання, формування умінь приймати професійні рішення в конкретних умовах будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності, оволодіння сучасними методами, формами організації виробництва.
Переддипломна практика студентів є заключною ланкою практичної підготовки, яка проводиться перед державними кваліфікаційними іспитами.
Метою переддипломної практики є поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань з основних професійно орієнтованих дисциплін, опанування сучасними прийомами та методами прийняття управлінських рішень, розроблення пропозицій щодо впровадження новітніх технологій у виробничому процесі підприємства, системне оновлення та творче застосування набутих знань у практичній діяльності, підготовка індивідуального завдання.
Основні завдання переддипломної практики:
- опанування системи умінь і набуття навичок щодо вирішення типових завдань відповідно до посад, які може обійняти майбутній фахівець;
- вивчення практичної організації діяльності господарюючих суб’єктів та принципів їх функціонування;
- отримання навичок використання теоретичних знань на практиці;
- набуття вмінь робити конструктивні висновки на підставі показників діяльності підприємств;
- отримання досвіду роботи на підприємствах;
- визначення майбутніх перспектив своєї професійної діяльності.

Меню