Туризм

TO

Основним завданням циклової комісії є забезпечення теоретичної та практичної підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою: «ТУРИЗМ» зі спеціальності 242 «Туризм» галузі знань «Сфера обслуговування».

Стратегічною метою освітньої та науково-методичної діяльності циклової комісії є формування нової генерації фахівців у сфері обслуговування, розроблення і формування турпакетів, екскурсійних маршрутів, адміністрування туристичних комплексів, здатних працювати в умовах сучасного ринкового середовища. Освітній процес припускає освоєння потужної теоретичної бази, яку утворює система міждисциплінарних зв'язків і володіння культурними і професійними компетенціями, здійснення практичної підготовки, а також соціальну спрямованість професійної підготовки студента у сфері обслуговування.
Провідним напрямом роботи педагогічних працівників циклової комісії є оптимізація освітнього процесу, спрямована на методичні та організаційні аспекти, від реалізації яких залежить якість і ефективність освіти. Велике значення при підготовці майбутніх фахівців має поєднання теорії та практики. Реалізація цього принципу сприяє поліпшенню якості підготовки, формуванню конкурентоспроможного спеціаліста, здатного ефективно працювати за фахом. просувати та презентувати:
 Основними формами організації освітньої діяльності студентів є: лекції, семінари, індивідуальні заняття, консультаційні заняття, практичні заняття, написання курсових робот. Серед активних методів навчання перевага надається – моделюванню ситуаційних завдань та  рольовим іграм. Педагогічно цінними формами навчання є проблемне та індивідуальне навчання (проблемні лекції, інтерактивна форма навчання, моделювання ділових ситуацій, професійно - спрямовані практичні завдання). До прогресивних змін організації освітнього процесу належать практичні тренінги, англомовні фахові курси. Продуктивною формою навчання студентів є творчо - пошукові роботи(відео екскурсії) та спеціалізовані науково-дослідні семінари. Основне завдання таких робіт – навчити майбутнього фахівця мати і вільно висловлювати свою думку, розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми.
Циклова комісія працює над вирішенням таких завдань:
• організація роботи циклової комісії щодо постійного підвищення професійного рівня та фахової майстерності викладачів;
• використання сучасних інноваційних технологій в  освітньому процесі для формування фахових компетентностей майбутніх фахівців сфери обслуговування;
• реалізація процедур підвищення якості освітнього процесу, в тому числі активізація співпраці зі стейкхолдерами;
• підвищення якості організації самостійної роботи студентів та практичного навчання, формування фахових компетенцій;
• активізація дослідницької роботи викладачів циклової комісії та творчо-пошукової роботи студентів;
• організація роботи з обдарованими студентами, шляхом залучення їх до участі у різноманітних фахових олімпіадах, конференціях, фестивалях, форумах, проєктах тощо;
• проведення групових та індивідуальних консультацій з питань організації та підвищення якості освітнього процесу;
• підвищення якості практичного навчання за спеціальностями шляхом співпраці з провідними туристичними підприємствами міста Рівне та регіону;
• організація тематичних зустрічей, майстер-класів, турнірів з провідними фахівцями галузі.
Основні напрями практичної діяльності циклової комісії Туризмознавчих дисциплін:
• реалізація культурно-освітнього потенціалу туризму в організації дозвілля;
• туристично-ресурсний потенціал України: створення нового іміджу туристичного тур продукту і держави вцілому;
• презентація історико-культурної спадщини України як напрямок екскурсійної діяльності; інформаційні технології у сфері туризму і гостинності;
• нові напрями мовної підготовки в туристичній освіті;
• маркетингові дослідження туристичних ринків світу.
Кожен викладач циклової комісії – має високий інтелектуальний потенціал, організаторські та педагогічні здібності. Але всіх їх об’єднує любов до підростаючого покоління, відданість справі, почуття відповідальності та обов’язку. Викладачі циклової комісії мають великий досвід роботи, навчили та виховали не одне покоління студентів, які працюють у туристичній сфері, не тільки в Україні, але і за її межами. Прищеплена любов до майбутньої професії, спонукає наших студентів продовжувати навчання у вищих навчальних закладах України.

 

Меню